Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çarşamba ve Mülhakat Terme Adliyesi Personel Alımı Nihai Başarı Listesi
02.10.2023

İ L A N

   Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Çarşamba ve mülhakat Terme Adliyesi için açıklanan personel alım ilanı doğrultusunda yapılan mülhakatlar neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

   Açıklanan sonuçlara göre başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 17/10/2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’na elden veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. 

           İstenilen Belgeler;

           1- Son öğrenim Durumunu Gösterir Belge (Diploma veya öğrenim belgesinin Komisyon Başkanlığı, noter veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

           2- Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir sertifika veya transkript (Komisyon Başkanlığı, noter veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği)

           3- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi

           4- Fotoğraf (son 6 ay içerisinde 2 adet biyometrik)

           5- Nüfus Kayıt Örneği

           6- Adli Sicil Kaydı

           7- Askerlik Belgesi (erkek adaylar için)

           8- Özel Güvenlik Belgesi (koruma ve güvenlik görevlisi adaylar için Komisyon Başkanlığı veya noter onaylı örneği)

             9- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (Dilekçe örneği için tıklayınız)

           10- Tercih Beyanı (sadece zabıt kâtibi adaylar için ekteki form doldurulacaktır.)

           11- Güvenlik Soruşturması Formu (ekteki form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

           12- Mal Beyanı (ekteki form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

           13- Sağlık Beyanı (ekteki form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

           14- Eş Beyanı (ekteki form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

           15- KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ;

               - Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

               - Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

               - Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

               - Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

               Hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli SAĞLIK KURULU RAPORU.

           16- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan TIKLAYINIZ.

   Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 17/10/2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen, eksik belge ibraz eden ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

   Ayrıca başka kuruma atanan veya hakkından feragat eden adayların yerine yedek adayların çağrılabilmesi için feragat dilekçesini Komisyon Başkanlığımıza ya da bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığından bizzat göndermeleri gerekmektedir.

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr